NDMA TIKSLAS

Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA) įkurta 1999 m. Asociacijos veiklos tikslas – vienyti juridinius ir fizinius asmenis distancinio mokymo vystymui Lietuvoje, dalyvauti formuojant distancinio mokymo politiką šalyje.

NDMA UŽDAVINIAI

Tikslo Asociacija siekia spręsdama šiuos uždavinius:

  • Koordinuoti distancinio mokymo srityje veikiančių organizacijų ir atskirų asmenų veiklą.
  • Remti darbo grupes, rengiančias ir įgyvendinančias distancinio mokymo projektus. Organizuoti simpoziumus, konferencijas, seminarus, konsultacijas, pasitarimus ir kursus distancinio mokymo klausimais. Ieškoti galimybių Asociacijos nariams
   mokytis užsienyje ir Lietuvoje.
  • Rūpintis distancinio mokymo programų, kursų ir priemonių kūrimu, adaptavimu, tobulinimu ir platinimu bei distancinio mokymo kursų akreditavimo sistemos kūrimu Lietuvoje. Inicijuoti šias problemas sprendžiančių darbo grupių kūrimąsi.
  • Rinkti, kaupti ir skleisti informaciją apie distancinio mokymo raidą ir esamą situaciją, skelbiamus distancinio mokymo projektų konkursus, įgyvendinamus ir rengiamus distancinio mokymo projektus bei reikšmingus distancinio švietimo renginius
   Lietuvoje ir užsienyje. Kurti ir pildyti distancinio mokymo kursų informacijos banką.
  • Atlikti distancinio mokymo vadybinius ir edukacinius tyrimus. Tirti distancinio mokymo kursų paklausą ir pasiūlą Lietuvoje bei jų įgyvendinimo efektyvumą.
  • Inicijuoti, organizuoti konkursus distancinio mokymo projektų vykdymui ir dalyvauti distancinio mokymo projektuose.
  • Skatinti distancinio mokymo infrastruktūros kūrimą.
  • Bendradarbiauti su įvairiomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis, galinčiomis prisidėti prie distancinio mokymo vystymo Lietuvoje.
Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos prezidentė
Dr. Danguolė Rutkauskienė

NDMA MISIJA

ĮGYVENDINTI SKLEISTI OTGANIZUOTI VIENYTI KOORDINUOTI INICIJUOTI SKATINTI TIRTI DALYVAUTI ŠVIESTI VYSTYTI TOBULINTI ATVERTI

idėjas

informaciją

informaciją

organizacijas

projektus

konkursus

plėtrą

poreikius

nuotolinio mokymo veiklose

visuomenę

bendradarbiavimą

nuotlinį mokymą

galimybes

NDMA TARYBA

Tarybos pirmininkė – Asociacijos prezidentė
dr. Danguolė Rutkauskienė
Kauno technologijos universitetas

 • Tarybos narė prof. Vaiva Zuzevičiūtė
  Mykolo Romerio universitetas
 • Tarybos narė prof. Eglė Butkevičienė
  Kauno technologijos universitetas
 • Tarybos narė dr. Renata Danielienė
  ECDL Lietuva
 • Tarybos narys doc. Martynas Patašius
  Kauno technologijos universitetas
 • Tarybos narys doc. prakt. Vytenis Punys
  Kauno technologijos universitetas
 • Tarybos narys Gytis Cibulskis
  Kauno technologijos universitetas
 • Tarybos narė Audronė Kisielienė
  Lietuvos moterų lobistinė organizacija
 • Tarybos narė Skaidra Vaicekauskienė
  Informacinių technologijų mokymo centras

NDMA PROJEKTAI

Socrates
Unesco
Eureka
Leonardo da Vinci
Tarptautiniai
Nuo įkūrimo pradžios 1998 m. NDMA yra respublikinių edukacinių projektų dalyvė.
Nuo 1999 m. NDMA dalyvauja tarptautiniuose edukacinio pobūdžio projektuose, pasidalindama ir įgydama patirties, tikslingai taikomos nuotolinio mokymo tobulinimo proceso metu.
Respublikiniai
LVU
ITMiS
LieDM
LitMIS
MetDM

NDMA PROJEKTAI

BENDROJI DALIS

 1. Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (toliau – Asociacija) yra visuomeninis, savanoriškas Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, susivienijimas.
 2. Asociacijos pavadinimas: Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA).
 3. Asociacijos grafinis simbolis – televizoriaus ekranas, kurio viduryje – melsvas skritulys; iš dešiniojo viršutiniojo televizoriaus ekrano kampo sklinda trys trispalve – geltona, žalia, raudona – nuspalvintos bangos; apatiniame dešiniajame kampe užrašyti žodžiai: „Nacionalinė distancinio mokymo asociacija”.
 4. Asociacija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą su pavadinimu, simboliką ir atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus.
 5. Asociacijos buveinės adresas – Studentų g. 48A – 308 kamb. Kaune.
 6. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (1996 m. kovo mėn. 14 d. Nr. I-1231), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisiniais aktais, šiais įstatais.
 7. Asociacija yra ne pelno organizacija. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitu šalių juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie pripažįsta šiuos įstatus, dalyvauja Asociacijos veikloje, moka stojamąjį ir metinį nario mokesčius, kurių dydis nustatomas Susirinkime (konferencijoje).
 2. Asociacijos garbės nariai renkami Asociacijos Susirinkime (konferencijoje). Jie stojamojo ir metinio mokesčių nemoka, Asociacijos valdyme nedalyvauja.
 3. Asociacijos nariai, išskyrus garbės narius, turi lygias teises, nežiūrint, kokio dydžio moka stojamąjį ir nario mokesčius.
 4. Asociacijos nariai turi teisę:
  • rinkti ir būti išrinktais į Asociacijos valdymo organus;
  • gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
  • dalyvauti balso teise Asociacijos susirinkimuose (konferencijose), pasisakyti apie Asociacijos veiklą jos susirinkimuose (konferencijose), Tarybos posėdžiuose, viešose informacijos priemonėse;
  • naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis, taip pat gauti paramą distancinio mokymo organizavimui;
  • pirmumo teisė dalyvauti Asociacijos skelbiamuose konkursuose stažuotėms, projektų įgyvendinimui;
  • gauti informaciją, kuria disponuoja Asociacija, ir ja naudotis;
  • ginčyti teisme Susirinkimo (konferencijos), kitų kolegialaus valdymo organų ir administracijos sprendimus, ginti savo pažeistas teises ar interesus;
  • lengvatinėmis sąlygomis dalyvauti visuose renginiuose, kuriuos organizuoja Asociacija;
  • reikalauti neeilinio Susirinkimo (konferencijos) sukvietimo, jei to nori 1/5 Asociacijos narių;
  • išstoti iš Asociacijos.
 5. Asociacijos nariai privalo:
  • laikytis Asociacijos įstatų;
  • vykdyti Asociacijos valdymo organų priimtus sprendimus;
  • laiku mokėti nustatytą metinį nario mokestį ir laikytis mokėjimo tvarkos;
  • dalyvauti organizacijos veikloje.

NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

 1. Į Asociaciją nariai priimami ir šalinami pateikus nustatytos formos prašymą priimti ar išstoti iš Asociacijos. Narių priėmimą, išstojimą ir pašalinimą tvirtina Asociacijos Susirinkimas (konferencija) Tarybos teikimu. Kilusius ginčus sprendžia Asociacijos taryba per mėnesį po raštiško kreipimosi į ją.
 2. Narystė Asociacijoje fiksuojama narių sąrašuose. Visų Asociacijos narių sąrašas ir prašymai priimti į Asociaciją bei kiti Asociacijos dokumentai saugomi Asociacijos administracijoje. Už Asociacijos narių sąrašą bei narių dokumentus atsakingas Asociacijos administracijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Asociacijos nariai, nevykdantys
 4. 5 – tame šių įstatų punkte numatytų pareigų, gali būti įspėti. Asociacijos nariai gali būti pašalinti, jei per metus nesureagavo į įspėjimą.
 5. Narystė prarandama:
  • bet kada raštu pareiškus norą išstoti iš Asociacijos;
  • ilgiau kaip metus nemokant nario mokesčio;
  • nesilaikant šių įstatu.

VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKA, JŲ KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ, RENKAMŲ VALDYMO ORGANŲ BEI JŲ NARIŲ ATŠAUKIMO TVARKA, RENKAMU VALDYMO ORGANŲ NARIŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 1. Asociacijos valdymo organai yra Susirinkimas (konferencija), Asociacijos taryba ir Asociacijos administracija. Visuotinis narių susirinkimas (konferencija) yra aukščiausiasis Asociacijos valdymo organas.
 2. Susirinkimo (konferencijos) kompetencijai priklauso:
  • priimti, keisti ir papildyti įstatus;
  • nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
  • nustatyti Tarybos formavimo tvarką, rinkti jos narius ir juos atšaukti;
  • nustatyti Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
  • steigti Asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;
  • rinkti revizorių dvejiems metams.
 1. Susirinkimas (konferencija) šaukiamas kiekvienais metais. Neeilinis Susirinkimas (konferencija) šaukiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, Taryba jos priimtu nutarimu arba revizorius.
 2. Susirinkimas (konferencija) yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus, susijusius su įstatų pakeitimais, papildymais, įmonių ir viešosios informacijos priemonių steigimą, Asociacijos reorganizavimą ir likvidavimą. Pastaraisiais atvejais sprendimai priimami 2/3 balsų dauguma. Kiekvienas susirinkimo (konferencijos) dalyvis, nesvarbu, koks yra jo arba jo atstovaujamo Asociacijos nario įnašų dydis, balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.
 3. Jeigu susirinkime (konferencijoje) nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas (konferencija), kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo (konferencijos) darbotvarkės klausimais, nepaisant susirinkime (konferencijoje) dalyvaujančių narių skaičiaus.
 4. Tarp susirinkimų (konferencijų) Asociacijai vadovauja Taryba ir jos pirmininkas – Asociacijos prezidentas.
 5. Asociacijos taryba renkama trims metams; jos narių skaičių (ne mažiau trijų narių) nustato Susirinkimas (konferencija).
 6. Asociacijos taryba:
  • renka Administracijos vadovą ir vyriausiąjį buhalterį trims metams, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudarydama su jais darbo sutartis. Pasibaigus darbo sutarties terminui tie patys asmenys gali būti samdomi pakartotinai;
  • tvirtina ir keičia Tarybos ir Administracijos darbo reglamentus;
  • savo priimtu nutarimu šaukia neeilinį susirinkimą (konferenciją);
  • privalo pateikti revizoriui jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
 7. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko – Asociacijos prezidento – balsas.
 8. Pirmas po susirinkimo (konferencijos) Tarybos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per mėnesi po susirinkimo (konferencijos); iki jo veikia ankstesnė Taryba.
 9. Posėdžius šaukia Asociacijos prezidentas arba ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Pirmasis metuose posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo kalendorinių metų pradžios.
 10. Jeigu dėl objektyvių priežasčių Tarybos darbe deleguoti ar išrinkti nariai negali dirbti, Taryba į savo sudėti gali kooptuoti susirinkime (konferencijoje) išrinktus kandidatus į Tarybą.
 11. Asociacijos prezidentas renkamas Susirinkimo (konferencijos) trims metams.
 12. Asociacijos prezidentas:
  • šaukia Tarybos posėdžius, nustato ju darbotvarkę;
  • siūlo Tarybai tvirtinti ir keisti Viceprezidento, Administracijos vadovo bei jos narių kandidatūras;
  • atstovauja Asociacijai šalies valdžios ir valdymo institucijose, ryšiuose su užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis, pirmasis pasirašo tarptautines bendradarbiavimo sutartis;
  • pirmasis pasirašo Tarybos priimtus sprendimus, turi teisę juos pateikti Tarybai pakartotiniam svarstymui;
  • pakartotinai svarstant Tarybos sprendimus ir balsams pasiskirsčius po lygiai, turi lemiamą balsą;
  • rengia ar įgalioja Tarybos narį parengti Asociacijos ir jos Tarybos veiklos ataskaitinį Susirinkimui (konferencijai).
 13. Asociacijos administracija:
  • organizuoja Asociacijos operatyvią, vykdomąją veiklą tarp susirinkimų (konferencijų);
  • sprendžia klausimus, kurie nereikalauja Tarybos ar Susirinkimo (konferencijos) nutarimo;
  • svarsto ir pateikia Tarybai tvirtinti Administracijos metines ataskaitas, balansus, planus;
  • teikia Tarybai pasiūlymus dėl įmonių, viešųjų įstaigų informavimo priemonių steigimo ir likvidavimo bei sutarčių, reikalingų komitetų ir darbo grupių sudarymo;
  • privalo pateikti revizoriui jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus;
  • atsiskaito už savo metinę veiklą Susirinkimui (konferencijai).
 14. Administracijos vadovas:
  • vadovauja Administracijai ir atsiskaito Tarybai, atstovauja Asociacijai, vykdo jos politiką;
  • pagal suteiktus įgaliojimus Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai kitose institucijose, turi teisę pasirašyti juridinius ir finansinius Asociacijos dokumentus;
  • priima ir atleidžia iš darbo Administracijos darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus;
  • gali dalį savo įgaliojimų ir atsakomybės perleisti pavaduotojui (pavaduotojams), tą patvirtinus Asociacijos tarybai.
 15. Vyriausiasis buhalteris:
  • disponuoja Asociacijos piniginėmis lėšomis ir turtu, garantuoja jų tikslinį panaudojimą ir apskaitą;
  • turi teisę pasirašyti finansinius Asociacijos dokumentus;
  • pateikia ketvirtinę finansinę ataskaitą Administracijai ir metinę Susirinkimui (konferencijai).