JOBS4TECH – PROFESINIS UGDYMAS IR DARBO VIETOS TECHNOLOGINEI IR VIRTUALIAI ATEIČIAI.

Projekto pavadinimas: JOBS4TECH – Profesinis ugdymas ir darbo vietos technologinei ir virtualiai ateičiai.

Koordinatorius: FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE;

Partneriai:

Projekto tikslas: Suderinti profesinį rengimą (VET) su darbo rinkos poreikiais naujųjų technologijų sektoriuje, ypač virtualioje realybėje, siekiant padidinti studentų įsidarbinimo galimybes.

Projekto uždaviniai:

  1. Pritaikyti ir integruoti užimtumo ir verslumo kompetencijas į technines profesinio mokymo kompetencijas virtualios realybės technologijų sektoriuje.
  2. Remti profesinio rengimo mokytojų ir kitų srities profesionalų tobulinimą, plėtojant kompetencijos metodą ir atnaujinant jo techninį turinį virtualios realybės požiūriu.
  3. Gerinti ir įvertinti pagrindinius profesinio rengimo studentų gebėjimus naujųjų technologijų sektoriuje.
  4. Skatinti tarpvalstybinį profesinio rengimo ir mokymo organizacijų bendradarbiavimą Europos lygmeniu, verslumą ir viešąjį sektorių, skatinti ir skleisti įtraukiančius ir naujoviškus pedagoginius metodus naujų technologijų srityje.

Tikslinė grupė: mokytojai, mokiniai, akademinės valdžios institucijos.

Apie: Šis projektas yra susijęs su perspektyviais, įžvalgiais veiksmais, susijusiais su trumpų mokymosi programų (TMP) integravimu į aukštojo mokslo sistemas. Jis prasideda nustatant TMP sąvoką ir padėtį aukštojo mokslo srityje, analizuojant Europos, nacionalinę ir institucinę politiką, ir ieškant sutarimo dėl TMP kaip struktūros, atitinkančios ekonomikos ir visuomenės poreikius. Pagal šią koncepciją TMP reaguoja į neatitikimus ir žinių / įgūdžių bei asmeninio tobulėjimo poreikių trūkumus. Internetinės/ mišrios TMP yra lanksčios ir lengvai keičiamos ir įgalinčios universitetus padėti daugybei besimokančiųjų.

Projekte nagrinėjama, kaip institucijos tobulina TMP integravimo politiką, strategijas ir finansavimą / verslo modelius nacionalinių sistemų kontekste. Tai padidins universitetų gebėjimus, susijusius su pedagogikos, technologijų, organizacinės paramos ir šių inovatyvių mokymo programų verslo modeliais. Projekto metu bus sukurta ekspertų grupė, kuri padės didinti universitetų gebėjimus per universiteto vadovų ir mokymo personalo seminarus. Bus parengtos programų bendradarbiavimo ir mobilumo gaires, kad tarptautiniu mastu padidėtų TMP mastelis ir poveikis, pagrįstų eksperimentiniais tyrimais. Bus nagrinėjami TMP pripažinimo klausimai ir jų laikymasis, taip pat kokybės užtikrinimo ir akreditavimo procedūros. Per visą projektą suinteresuotųjų šalių grupė su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis atkreips dėmesį į visus politikos aspektus, pasinaudodama Romos technika, užbaigdama rekomendacijų rinkinį instituciniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu.

Projekto internetinis puslapis: http://www.jobs4techproject.eu/