NAUJI EDUKACINIO TURINIO MODERNIZAVIMO METODAI IR PRIEMONĖS ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI

Projekto pavadinimas: Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui

Projekto nr.: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-033

Projekto vykdytojas – Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai:

  • Viešoji įstaiga Baltijos edukacinių technologijų institutas
  • Flexible Education Norway
  • Kauno rajono švietimo centras
  • Nacionalinė distancinio mokymo asociacija

Projekto tikslas – didinti švietimo darbuotojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio) darbuotojų kompetencijas edukacinio turinio modernizavimo srityje bei naujų, IKT priemonėmis grįstų, metodų taikyme.

Projekto uždaviniai:
1) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti švietimo darbuotojų  kompetencijas turinio modernizavimo srityje, taikant naujus mokymosi metodus bei technologijas;
2) Sukurti ir aprašyti  naujus mokymosi metodus, skirtus edukacinio turinio modernizavimui, taikant technologijas.

Projekto tikslinė grupė – ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo pedagoginis ir administracinis personalas; švietimo centrų pedagoginis ir administracinis personalas bei neformalaus švietimo teikėjų pedagoginis ir administracinis personalas.

Projekte numatyta gerinti bendradarbiavimą,  stiprinti dalyvių gebėjimus stažuotės metu Norvegijoje. Kartu su Lietuvos ir Norvegijos partneriais dalyvauti žaidybinių elementų taikymo mokymosi procese modelio kūrime bei praktinių mokymų apie žaidybinių mokymo modelių taikyme edukacinėje praktikoje. Norvegų patirties perteikimas, taikant žaidybinius modelius edukacijoje yra labai svarbus šiame projekte, kadangi Lietuvoje turime puikiai išvystytą technologinę (IKT) infrastruktūrą tačiau ji nėra pakankamai išnaudojama IKT grįsto turinio modernizavimui , o Norvegijos projekto partneriai FUN turi didelę patirtį taikant inovatyvius mokymosi metodus, jų ekspertai kuria IKT grįstus mokymosi modelius įvairių sektorių švietimo institucijoms, aktyviai dalyvauja kokybės užtikrinimo švietimo įstaigose procese.
Sprendžiant geresnio turimos infrastruktūros panaudojimo problemą projekte numatyta sukurti: žaidybinių elementų taikymo mokymosi procese modelį, rekomendacijas švietimo darbuotojams dėl IKT grįsto turinio modernizavimo, taikant mobilias technologijas ir žaidybinius metodus praktikoje.  Numatyta  suorganizuoti mokymus, sukurti integruotą projekto svetainę, gerosios praktikos pavyzdžių apsikeitimui ir veiklų bei rezultatų viešinimui. Gerosios praktikos apsikeitimas tarp Norvegijos ir Lietuvos institucijų vyks tarptautinėje konferencijoje, Lietuvoje projekto vykdymo laikotarpio pabaigoje, kur partneriai pristatys sukurtus rezultatus. Sukurti rezultatai taip pat bus pristatomi tarptautinėse konferencijose parengiant straipsnius bei dalomąją medžiagą, stažuotėje dalyvaus 8 projekto dalyviai, mokymuose – 20 projekto dalyvių. Projektu skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas švietimo srityje tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformalaus švietimo institucijų Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Projekto metu skurti rezultatai suteiks galimybę Lietuvos švietimo institucijų darbuotojams taikyti naujus mokymosi metodus ir žaidybinius elementus mokymosi procesui praturtinti. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos taikyti naujus metodus ir priemones mokymo turinio modernizavimui.

Taikant projekto metu sukurtus metodus ir priemones bus vis daugiau įtraukiama Lietuvos švietimo institucijų turinčių tikslą atnaujinti ir modernizuoti mokymosi turinį naujais projekto metu sukurtais elementais taip sukurdami pridėtinę vertę ir įsitraukdami į modernizuoto turinio atvirą pateikimą ir pasidalijimą nacionaliniu mastu.

Lietuvių